Code tự động thêm rel="nofollow" cho website hoặc blogspot

Code tự động thêm nofollow cho website hoặc blogspot
Code tự động thêm nofollow cho website hoặc blogspot

Bạn có thể sử dụng JavaScript để tự động thêm thuộc tính "rel = 'nofollow'" cho tất cả các liên kết ra bên ngoài trên trang web của bạn bằng cách sử dụng hàm sau:

<script>
  var links = document.links;
  for (var i = 0, linksLength = links.length; i < linksLength; i++) {
    if (links[i].hostname != window.location.hostname) {
      links[i].rel = 'nofollow';
    }
  }
</script>

Hàm trên sẽ lặp qua tất cả các liên kết trên trang và nếu liên kết đó trỏ đến một máy chủ khác so với máy chủ hiện tại, thì thuộc tính "rel = 'nofollow'" sẽ được thêm vào liên kết đó.

Chèn nó vào trước thẻ </body> của website hoặc blogspot là được. Đối với blogspot có thể sẽ báo lỗi thì hãy dùng cách chèn javascript vào blogspot để thêm là được nhé.

Đơn giản là nó đã phức tạp như vậy rồi

Đăng nhận xét

© Blogger Thức Nguyễn. All rights reserved.